Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

downtherabbithole

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viabellthecat bellthecat
downtherabbithole
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 viapatyna patyna
downtherabbithole
downtherabbithole
0866 5ceb
1870 7c1d
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasharmota sharmota
downtherabbithole
8809 4d22
downtherabbithole
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
downtherabbithole
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

downtherabbithole
6875 296b
Reposted fromfantom fantom viairmelin irmelin

February 21 2017

downtherabbithole
Podróże sentymentalne wymagają odwagi. Uświadamiają nam, że po dawnych emocjach nie ma już śladu.
— Virginia Woolf
downtherabbithole
6268 869c
downtherabbithole
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"

February 18 2017

downtherabbithole
Reposted fromtfu tfu viaaniuszka aniuszka
downtherabbithole
4940 6ca2
Reposted frommental-cat mental-cat viakrzysk krzysk
downtherabbithole
3263 116f
Reposted fromlordi000666 lordi000666 viakrzysk krzysk
downtherabbithole
3297 a1b0
Reposted fromrol rol viakrzysk krzysk
downtherabbithole
downtherabbithole
downtherabbithole
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl